Otsi
 

Audentes Fitnessi kodukord

1. Üldised tingimused

1.1. Audentes Fitnessis (edaspidi fitnessiklubi) pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele fitnessiklubi klientidele: fitnessiklubi liikmetele (edaspidi klubiliige) ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele.

1.2. Fitnessiklubi liikmelisus on personaalne ja sissepääs fitnessiklubisse on tagatud kliendikaardi alusel.

1.3. Kliendikaart annab kliendile õiguse kasutada fitnessiklubi kliendilepingus kokku lepitud tingimustel ja kliendilepingu kehtivusaja piires.

1.4. Väljastatud kliendikaart on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele. Kui kliendikaarti kasutab kolmas isik, on fitnessiklubil õigus klubiliikmelt nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi, mille suuruseks on hinnakirjas märgitud ühekordse sissepääsu tasu. Kliendikaardi kadumisest tuleb viivitamatult teavitada fitnessiklubi personali. Uue kliendikaardi väljastamine on tasuline, duplikaadi hind on märgitud hinnakirjas.

1.5. Treeningutel on kohustuslik kasutada treeningrätikut. Vajaduse korral saab treeningrätiku fitnessiklubilt osta või laenutada. Laenutatud rätik tuleb peale treeningut tagastada selleks ette nähtud korvi.

1.6. Lahtiolekuajad kehtestab fitnessiklubi, kes paneb need üles oma kodulehele ja ustele. Fitnessiklubi on lahti sisehooajal 01.09–31.05 E–R 6.30–23.00, L ja P 8.00–22.00 ning välishooajal 01.06–31.08 E–R 6.30–22.00, L ja P 8.00–20.00.

1.7. Piletite müük ja sissepääs fitnessiklubisse lõpetatakse üks tund enne fitnessiklubi sulgemist.

1.8. Fitnessiklubi ruumidest tuleb lahkuda fitnessiklubi sulgemisajaks.

1.9. Fitnessiklubi ja klubiliige sõlmivad tähtajalise või tähtajatu kliendilepingu kirjalikus vormis.

1.10. Alla 18-aastase klubiliikme nimel sõlmib ja allkirjastab kliendilepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos klubiliikmega fitnessiklubi ees vastutavaks kõikide kliendilepingust ja selle üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmisel. Fitnessiklubisse võib iseseisvalt treenima tulla isik, kes on vähemalt 15-aastane. Ohutuse tagamiseks ei ole alla 12-aastaseid isikuid lubatud kaasa võtta jõusaali ega rühmatreeningule.

1.11. Fitnessiklubil on õigus igal ajal kliendilepingu üldtingimusi, hinnakirja, kodukorda, treeningupaketi tingimusi ja lahtiolekuaegu ühepoolselt muuta, teatades sellest klubiliikmele ette vähemalt üks kuu kas fitnessiklubi kodulehel ja/või klubiliikme antud elektronposti aadressil. Juhul, kui klubiliige tingimustega ei nõustu, on tal õigus kliendileping üles öelda kliendilepingu üldtingimuste punktides 4.3.1 ja 6.4.1 nimetatud viisil.

1.12. Fitnessiklubil on õigus korraldada kampaaniaid, mille tingimusi ei kohaldata juba sõlmitud lepingutele. Kampaaniatingimused rakenduvad tavaliselt vaid uutele fitnessiklubi liikmetele. Fitnessiklubil on õigus keelduda isikuga kliendilepingu sõlmimisest juhul, kui on kahtlus, et klubiliige on kliendilepingu üles öelnud üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamiseks.

2. Rühmatreeningud

2.1. Rühmatreeningule saab klubiliige ennast eelregistreerida broneerimissüsteemi kaudu kodulehel või infokioski kaudu fitnessiklubis kohapeal.

2.2. Rühmatreeningule saab registreeruda kuni kaks nädalat (jooksev + järgmine nädal) ette ning korraga on võimalik registreeruda maksimaalselt viiele treeningule. Käimasolevaks päevaks saab korraga registreeruda kuni kahele treeningule. Vaba koha olemasolu korral saab käimasoleva päeva treeningutest osa võtta punktides 2.5 ja 2.6 kirjeldatud korras.

2.3. Rühmatreeningul osalemiseks annab õiguse treeningupilet, mille saab fitnessiklubi vastuvõtuleti klienditeenindajalt või broneerimissüsteemi arvutist ning mis tuleb treeningtunni alguses anda treenerile.

2.4. Treeningupileteid hakatakse väljastama üks tund enne treeningu algust.

2.5. Klubiliige on kohustatud rühmatreeningule ette registreeruma. Kui klubiliikmel ei ole treeningust võimalik osa võtta, on ta kohustatud tühistama oma broneeringu vähemalt üks tund enne treeningu algust.

2.6. Kõik broneeringud, mis ei ole viis minutit enne treeningu algust välja võetud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinemise korral on võimalus treeningul osaleda vaid vaba koha olemasolu korral. Fitnessiklubi klienditeenindajal on õigus hilinejat tundi mitte lubada.

2.7. Kui klubiliige on kahe nädala jooksul kolmel korral jätnud rühmatreeningule tulemata, siis kaotab ta eelregistreerumise õiguse kaheks nädalaks.

2.8. Rühmatreeningut ei toimu, kui kohale on tulnud vähem kui kaks inimest.

2.9. Treeningusaalides on puhaste ja mittemääriva tallaga spetsiaalsete sisejalanõude kasutamine kohustuslik. Kui valesti valitud või määrdunud jalanõud rikuvad põranda- või seinakattematerjali, on fitnessiklubi klient kohustatud korvama fitnessiklubile tekitatud kahju. Kui fitnessiklubi klient eirab fitnessiklubi kehtestatud nõudeid treeningjalatsitele, on personalil õigus paluda tal treeningusaalist lahkuda.

3. Jõusaal

3.1. Personaaltreeningul osalemiseks ja/või personaalse nõustamise saamiseks tuleb klubiliikmel ennast eelregistreerida. Kui klubiliikmel ei ole võimalik broneeritud ajal personaaltreeningule või nõustamisele tulla, on ta kohustatud oma broneeringu tühistama hiljemalt üks tund enne personaaltreeningut või nõustamist. Juhul, kui klubiliige nimetatud ajaks broneeritud aega ei tühista ja personaaltreeningule või nõustamisele ei ilmu, kohustub ta tasuma personaaltreeningu või nõustamise hinnakirjajärgse maksumuse.

3.2. Treeninguseadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja koormusi võib reguleerida vaid ettenähtud reeglite järgi. Nõu treeninguseadmete kasutamise ja koormuse reguleerimise kohta saab küsida jõusaali treenerilt.

3.3. Kõik treeninguvahendid tuleb pärast treeningu lõppu asetada tagasi omale kohale.

3.4. Jõusaalis tuleb kanda sobilikke treeningriideid ja puhtaid treeningjalanõusid. Välisjalatsites, määrdunud jalatsites, sokkides, plätudes või paljajalu on jõusaalis treenimine keelatud. Kui fitnessiklubi klient eirab fitnessiklubi kehtestatud nõudeid, on personalil õigus paluda tal treeningusaalist lahkuda.

3.5. Jõusaali ei ole lubatud kaasa võtta spordikotti. Väärtasjad, dokumendid, mobiiltelefon ja muu väärtuslik palume jätta selleks ette nähtud turvakappidesse, mis asuvad fitnessiklubi vastuvõtus.

4. Ujula

4.1. Fitnessiklubis on võimalik kasutada kuuerajalist 25-meetrist basseini, lastebasseini ja kahte mullivanni. Ujulas pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele: klubiliikmetele, spordiklubidele ja ühekordse pääsme alusel fitnessiklubi teenuseid kasutavatele isikutele.

4.2. Fitnessiklubi kliendil tuleb järgida basseinis radade märgistust, vältida treening- ja rühmatundide häirimist ning olla heatahtlik teiste sportijate vastu.

4.3. Laste ujumistreeningu ajal on lastebasseinis ujumine teistele klientidele keelatud.

4.4. Ujulas on kohustuslik kanda sobilikke ujumisriideid. Keelatud on ujuda šortsides. Ujumisriietel ei tohi olla neete, trukke, lukke ja nööpe. Alla kaheaastane laps peab ujulas kandma ujumiseks mõeldud mähet.

4.5. Pikkade juuste korral on kohustuslik kasutada ujumismütsi või siduda juuksed patsi.

4.6. Keelatud on ujuda pikkade lestadega.

4.7. Pesemine enne basseini kasutamist (sh pärast leilivõtmist) on kohustuslik.

4.8. Hügieeninõuete kohaselt ja lendlevate klooriaurude vältimiseks on saunas soovitatav käia ujumisriieteta.

4.9. Saunas leiliviskamiseks võib kasutada kuuma vett mõõdukas koguses, arvestades teiste saunalistega.

4.10. Saunas ei ole lubatud kasutada mett, soolasid ega muid kehahooldusvahendeid.

4.11. Suitsetamine ning alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine ujulas on rangelt keelatud. Samuti on keelatud võtta ujulasse kaasa klaastaaras jooke ja muid toiduaineid.

5. Korra hoidmine

5.1. Fitnessiklubi klient peab hoidma fitnessiklubis puhtust ja käituma heade tavade kohaselt. Kui fitnessiklubi klient ei järgi kehtestatud käitumisreegleid või käitub fitnessiklubi või teiste kasutajate suhtes halvustavalt, jätab fitnessiklubi endale õiguse vastava isiku kliendileping üles öelda või keelduda temale teenuse osutamisest määramata ajaks. Sellisel juhul fitnessiklubi ettetasutud makseid ei tagasta.

5.2. Fitnessiklubi kliendid peavad kandma treeningule sobivat riietust, mis vastab üldistele kõlblusnormidele, on puhas ja korras ning ei määri fitnessiklubi treeninguvahendeid.

5.3. Fitnessiklubi ja kolmandate isikute varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Fitnessiklubi klient on kohustatud enda tekitatud kahju fitnessiklubile ja/või kolmandale isikule hüvitama täies ulatuses. Kui klubiliige tabatakse varguselt, järgneb sellele kohe klubiliikme kliendilepingu ülesütlemine.

5.4. Väärisesemeid on võimalik tasuta hoida selleks ette nähtud turvakappides, mis asuvad fitnessiklubi vastuvõtus.

5.5. Suitsetamine ja alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine fitnessiklubi ruumides on rangelt keelatud, samuti on keelatud viibida nimetatud ainete mõju all olles treeningul.

5.6. Duširuumis, saunas ja riietusruumis on keelatud raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine ning mee ja kehasooladega protseduurid.

5.7. Toodete ja teenustega kauplemine on fitnessiklubi ruumides keelatud.

6. Vastutus

6.1. Fitnessiklubi võimaldab hoida lukustatavas riidekapis isiklikke asju treeningu ajal. Fitnessiklubil on õigus teisaldada isiklikud asjad, mis on jäetud pärast lahtiolekuaja lõppu riietusruumi, riidekappi ja duširuumi. Teisaldatud esemeid hoiab fitnessiklubi alles ühe kalendrikuu jooksul.

6.2. Treeninguvarustuse ja oma rõivaste kappi jätmine väljaspool fitnessiklubi lahtiolekuaega ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui fitnessiklubi ja klubiliikmest kliendi vahel on saavutatud eraldi kokkulepe. Fitnessiklubi ei vastuta fitnessiklubi kliendi isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest.

6.3. Fitnessiklubi territooriumil on keelatud ilma fitnessiklubi juhtkonna kooskõlastuseta filmida ja pildistada.

6.4. Fitnessiklubi ei vastuta fitnessiklubi kliendi võimalike haigestumiste või õnnetuste eest, mille põhjuseks on fitnessiklubi kliendi enda tegevus.

6.5. Fitnessiklubi kliendil on õigus pöörduda fitnessiklubi personali poole halva enesetunde või trauma korral ja paluda kutsuda kiirabi. Õnnetuse korral tuleb helistada numbrile 112. Esmaabivahendid asuvad II korruse jõusaalitreenerite boksis, ujulas ja fitnessiklubi vastuvõtus.

6.6. Juhul, kui ilmneb puudusi fitnessiklubi või treeninguvahendite korrashoius, palume sellest esimesel võimalusel teavitada fitnessiklubi personali.

Jalus