Otsi
 

Audentes Fitnessi kliendilepingu üldtingimused 23. augustist 2018

1. Kliendileping ja selle osad
1.1. Audentes Fitnessi kliendilepingut (edaspidi kliendileping) sõlmides lepivad AS Audentes (edaspidi fitnessiklubi või klubi) ja klubiliige (edaspidi klient) omavahel kokku klubi teenuste kasutamise tingimused.
1.2. Kliendilepingu lahutamatud osad on kliendilepingu üldtingimused (edaspidi üldtingimused), fitnessiklubi hinnakiri (edaspidi hinnakiri) ja fitnessiklubi kodukord (edaspidi kodukord).
1.3. Üldtingimuste, kodukorra ja hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel audentesfitness.ee ning väljaprindituna fitnessiklubis kohapeal.

2. Kliendikaart
2.1. Kliendilepingu sõlminud kliendile väljastab klubi kliendikaardi.
2.2. Kliendikaart annab kliendile õiguse kasutada fitnessiklubi teenuseid kliendilepingu ja hinnakirja tingimustel ning kliendilepingu kehtivusaja piires.
2.3. Kliendikaart on klubi omand. Lepingu lõppemise järel tagastab klient selle kaardi klubile.
2.4. Kui kliendikaarti kasutab vastava õiguseta kolmas isik, siis võib klubi nõuda kliendilt iga rikkumise eest leppetrahvi, mille suuruseks on hinnakirjas märgitud ühekordse sissepääsu tasu.

3. Tasu ja arveldamine
3.1. Klient maksab fitnessiklubi teenuste kasutamise tasu vastavalt kliendilepingu punktile 5.
3.2. Klient tasub teenuste eest arve alusel kas pangaülekandega või sularahas/pangakaardiga klienditeenindajale või e-arve püsimakselepingu alusel.
3.3. Klient tasub klubi arve hiljemalt kalendrikuu kümnendaks päevaks. Kui klient ei ole kalendrikuu kümnendaks päevaks ettemaksearvet saanud, siis palub ta klubil väljastada kordusarve.
3.4. Arve mittesaamine ei vabasta klienti kliendilepingujärgse tasu maksmisest.
3.5. Kui klient viivitab mistahes kliendilepingujärgse tasu maksmisega, siis võib klubi nõuda temalt viivist 0,2% võlasummalt iga maksega viivitatud päeva eest kuni võla täieliku tasumiseni.
3.6. Kui klient on hilinenud arve tasumisega rohkem kui viis päeva, siis võib fitnessiklubi keelduda talle teenuseid osutamast.

4. Poolte õigused ja kohustused
Kliendi õigused ja kohustused
4.1. Klient võib
4.1.1. kasutada fitnessiklubi teenuseid tingimustel, mis on esitatud kliendilepingus, üldtingimustes, kodukorras ja hinnakirjas;
4.1.2. saada klienditeenindajalt infot klubiga seotud küsimustes, sh hinnakirja, teenuste, arvete ja võimalike teenuse osutamise häirete kohta;
4.1.3. taotleda treeningupuhkust kalendriaastas kokku üheks kuuks. Kui kliendi treeningupuhkus kestab korraga alla ühe kuu, siis käib arvestus katkematu täisnädala ehk seitsme päeva kaupa.
4.2. Klient
4.2.1. järgib klubi kodukorda;
4.2.2. teavitab klubi oma kontaktandmete muudatusest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad temapoolset kliendilepingu täitmist.
4.2.3. kasutab kliendikaarti üksnes isiklikult. Seda kaarti ei saa edasi anda kolmandale isikule, v.a juhul, kui klubi on kliendiga kokkuleppel vormistanud kliendikaardi kolmandale isikule ümber.
4.2.4. annab kliendikaardi kaotamisest klubile teada. Kuni selle teavitamiseni vastutab klient kolmanda isiku poolt kliendikaardi kasutamise tõttu tekitatud kahju eest ise.

Klubi õigused
4.3. Fitnessiklubi võib
4.3.1. muuta punktis 5.3 kirjeldatud moel hinnakirja, üldtingimusi ja kodukorda;
4.3.2. asendada soodustingimustel (näiteks tudengikaart, õpilaspilet) antud paketi treeningupaketiga, mis on sellele sisult kõige sarnasem, juhul kui klient kliendilepingu kestel enam vastavat soodustuskriteeriumi ei täida;
4.3.3. nõuda kliendilt tema pildistamist, et siduda kliendi foto andmebaasis olevate kliendi andmetega. Selle foto põhjal saab klubi kontrollida, et kliendikaarti kasutaks klient, mitte kolmas isik;
4.3.4. keelduda teenust osutamast kliendile, kes on rikkunud kliendilepingut, üldtingimusi või kodukorda;

5. Kliendilepingu muutmine ja ülesütlemine ning treeningupuhkuse kasutamine
5.1. Kliendileping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb kas kliendilepingus märgitud tähtajal või tähtajatu kliendilepingu puhul selle ühepoolse ülesütlemise korral.
5.2. Fitnessiklubi teavitab hinnakirja, üldtingimuste või kodukorra muutmisest klienti kodulehel audentesfitness.ee ja/või kliendi antud e-posti aadressil vähemalt üks kuu ette.
5.3. Kui klubi on muutnud hinnakirja, kodukorda või üldtingimusi, olles sellest klienti vastavalt punktile 5.2 teavitatud ning klient nende muudatustega ei nõustu, peab klient teatama kliendilepingu ülesütlemise soovist klubile kirjalikult enne muudatuste jõustumist. Juhul kui klient kliendilepingu ülesütlemise soovist nimetatud viisil klubile ei teata, loetakse ta muudatustega nõustunud ja lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
5.4. Kui kliendil on tähtajatu kliendileping ja ta soovib selle üles ütelda põhjusel, mida ei ole punktis 5.3 nimetatud, siis teatab ta ülesütlemisest vähemalt üks kuu ette, tehes klubile vastavasisulise kirjaliku avalduse. Nimetatud avalduse esitamise õigus tekib kliendil pärast seda, kui kliendilepingu sõlmimise kuupäevast on möödunud kaks kalendrikuud.
5.5. Tähtajalise kliendilepingu ülesütlemisel (v.a punktis 5.3 kirjeldatud juhul) tasub klient leppetrahvi kliendilepingu ennetähtaegse lõpetamise hetkel kliendile kohalduva kuutasu kahekordses summas. Kui lepingu lõpuni on jäänud vähem kui kaks kuud, tasub klient leppetrahvi võrdeliselt kliendilepingu lõpuni jäänud perioodi eest.
5.6. Kui klient on rikkunud kliendilepingus, üldtingimustes või kodukorras nimetatud kohustusi, siis võib klubi kliendilepingu üles öelda etteteatamiseta.
5.7. Treeningupuhkuse võtmiseks (vt arvestuse kohta punkti 4.1.3) esitab klient klubile kirjaliku avalduse vähemalt viis kalendripäeva enne treeningupuhkuse algust. Klubi võimaldab treeningupuhkust vaid võla puudumise korral. Õigus treeningupuhkusele rakendub nii tähtajalise kui ka tähtajatu kliendilepingu puhul pärast kolme kuud klubiliikmeks olemist.

6. Isikuandmete töötlemine
6.1. Klubi järgib Isikuandmete kaitse üldmäärusest ja muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid, juhindudes AS-i Audentes kehtestatud privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav veebiaadressil https://audentes.ee/audentes-as-privaatsuspoliitika/

Jalus