Otsi
 

Kliendilepingu üldtingimused

1.    Kliendileping ja selle osad
1.1.    Audentes Fitnessi kliendilepingut (edaspidi kliendileping) sõlmides lepivad Audentes Fitness (edaspidi fitnessiklubi) ja fitnessiklubi liikmeks olev isik (edaspidi klient) omavahel kokku fitnessiklubi kasutamise tingimused.
1.2.    Kliendilepingu lahutamatud osad on selle kliendilepingu üldtingimused (edaspidi üldtingimused), fitnessiklubi hinnakiri (edaspidi hinnakiri), fitnessiklubi kodukord (edaspidi kodukord), fitnessiklubi meelespea ning kõik kliendilepingule aja jooksul sõlmitavad lisad.
1.3.    Kliendilepingu, üldtingimuste, kodukorra, hinnakirja ja broneerimisreeglitega saab tutvuda fitnessiklubi kodulehel www.audentesfitness.ee ja väljaprindituna fitnessiklubis.

2.    Kliendikaart
2.1.    Kliendilepingu sõlminud kliendile väljastatakse kliendikaart.
2.2.    Kliendikaart annab kliendile õiguse kasutada fitnessiklubi kliendilepingus kokku lepitud tingimustel ja kehtivusaja piires.
2.3.    Kliendikaart on fitnessiklubi omand. Lepingu lõppemise järel tagastab klient kliendikaardi fitnessiklubile.
2.4.    Kliendikaart on kliendile isiklikuks kasutamiseks. Kliendikaarti ei ole lubatud võõrandada ega edasi anda kolmandatele isikutele. Kui kliendikaarti kasutab kolmas isik, on fitnessiklubil õigus kliendilt nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi, mille suuruseks on hinnakirjas märgitud fitnessiklubi ühekordse sissepääsu tasu.
2.5.    Klient informeerib kliendikaardi kaotamisest fitnessiklubi kohe. Kuni kliendikaardi kadumisest teavitamiseni vastutab kolmanda isiku poolt kliendikaardi kasutamise tõttu tekitatud kahju eest klient (loata sisenemine fitnessiklubisse, vargused jms).

3.    Tasu ja arveldamine
3.1.    Fitnessiklubi kasutamise tasu määratakse kindlaks fitnessiklubi hinnakirjas. Klient maksab fitnessiklubi kasutamise tasu hinnakirjas ja kliendilepingu punktis 5 esitatu järgi.
3.1.1.    Klient tasub fitnessiklubi teenuse eest e-arve püsimakselepingu alusel, arve alusel pangaülekandega või sularahas/pangakaardiga klienditeenindajale. Klient tasub fitnessiklubi esitatud arve hiljemalt iga kalendrikuu 10. päevaks. Kui klient ei ole saanud ettemaksearvet kalendrikuu 10. päevaks, võtab ta ühendust fitnessiklubiga kordusarve väljastamiseks.
3.2.    Arve mittesaamine ei vabasta klienti ühelgi juhul kliendilepingujärgsete tasude maksmisest, kuna tasu suurus on kliendile kliendilepingu põhjal teada.
3.3.    Kui klient viivitab mistahes kliendilepingujärgse tasu maksmisega, on fitnessiklubil õigus nõuda temalt viivist 0,2% tasutavast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
3.4.    Fitnessiklubil on õigus keelduda kliendile teenuse osutamisest, kui klient ei tasu arveid õigeks ajaks.

4.    Poolte õigused ja kohustused
4.1.    Kliendil on õigus
4.1.1.    kasutada fitnessiklubi ja selle teenuseid kliendilepingus, üldtingimustes, kodukorras ning hinnakirjas esitatud tingimustel, mis kehtivad tema treeningupaketile või ühekordsele pääsmele;
4.1.2.    saada fitnessiklubi klienditeenindajatelt infot fitnessiklubi kasutamisega seotud küsimustes, sh hinnakirja, pakutavate teenuste, esitatud arvete ja võimalike häirete kohta teenuse osutamisel;
4.1.3.    taotleda treeningupuhkust kokku üheks kuuks kalendriaastas. Treeningupuhkust on võimalik taotleda korraga kaheks järjestikuseks nädalaks (14 päeva) või üheks katkematuks kuuks, esitades selleks kirjaliku avalduse üldtingimuste punktis 6.2 kirjeldatud korras;
4.1.4.    liituda eriliste kriteeriumite (vanus, õppimine õppeasutuses jms) alusel antavate treeningupakettidega eeldusel, et klient vastab treeningupaketi soetamise hetkel vastava paketi kriteeriumitele.
4.2.    Klient on kohustatud
4.2.1.    järgima fitnessiklubi kehtestatud kodukorda, käituma lugupidavalt ja viisakalt teiste fitnessiklubi kasutajate ja personali suhtes ning mitte häirima oma tegevusega teisi sportijaid;
4.2.2.    teavitama fitnessiklubi kohe muutustest oma kontaktandmetes ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad kliendipoolset kliendilepingu täitmist;
4.2.3.    viibima ainult fitnessiklubi klientidele ettenähtud ruumides ning järgima kliendile mõeldud viitasid ja teateid.
4.3.    Fitnessiklubil on õigus
4.3.1.    muuta ühepoolselt hinnakirja, üldtingimusi ja kodukorda, teatades sellest kliendile ette vähemalt üks kuu kas fitnessiklubi kodulehel ja/või kliendi antud elektronposti aadressil. Juhul kui klient tingimustega ei nõustu, on kliendil õigus kliendileping üles öelda üldtingimuste punktis 6.4.1 kirjeldatud viisil. Juhul kui klient kliendilepingu ülesütlemise soovist nimetatud aja jooksul fitnessiklubi kirjalikult ei teavita, on ta muudatustega nõustunud ja lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel;
4.3.2.    lõpetada eriliste kriteeriumite alustel antud soodne treeningupakett juhul, kui klient kliendilepingu sõlmimisel või selle kestel enam vastavaid kriteeriume ei täida. Niisugusel juhul kohaldub kliendile automaatselt selle sisult sarnaseima treeningupaketi hind, milles ei ole nõutud eriliste kriteeriumide täitmist;
4.3.3.    nõuda kliendilt punktis 4.3.2 nimetatud olukorras treeningupakettide maksumuse vahe tasumist ka tagasiulatuvalt alates hetkest, mil klient ei vastanud treeningupaketi kirjelduses esitatud kriteeriumitele;
4.3.4.    piirata ajutiselt fitnessiklubi kasutamist, kui fitnessiklubi on broneeritud ürituseks, remondi- ja hooldustöödeks või muul põhjusel, teatades sellest kliendile ette vähemalt 24 tundi;
4.3.5.    nõuda kliendilt tema fotografeerimist selleks, et siduda foto andmebaasis olevate andmetega. Kliendi foto jäädvustamine ja lisamine andmebaasi võimaldab fitnessiklubil kontrollida, et kliendikaarti kasutaks klient, mitte kolmas isik;
4.3.6.    keelduda fitnessiklubi teenuste kasutamise osutamisest kliendile, kes on rikkunud kliendilepingut, üldtingimusi või kodukorda, sh hilinenud arve tasumisega rohkem kui 14 päeva. Fitnessiklubil on õigus eemaldada korda rikkuv ja teisi isikuid segav klient kohe fitnessiklubi ruumidest;
4.3.7.    nõuda juhul, kui klient rikub kodukorda, leppetrahvi tasumist hinnakirjas märgitud summas iga rikkumise eest (hinnakirjas nimetatud kui „klubireeglite rikkumise tasu”).
4.4.    Fitnessiklubi on kohustatud
4.4.1.    informeerima klienti vähemalt 24 tundi ette teadaolevatest ja/või planeeritud remondi- ja hooldustöödest ning muudest asjaoludest, mis takistavad kliendil fitnessiklubi kasutamist;
4.4.2.    mitte avaldama kliendi andmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi nõusolekuta, v.a isikutele, kellele kehtivad seaduses kehtestatud avalikustamise nõuded;
4.4.3.    informeerima klienti vähemalt üks kuu ette hinnakirja, üldtingimuste või kodukorra muutumisest fitnessiklubi kodulehel ja/või kliendi antud elektronposti aadressil.

5.    Vastutus
5.1.    Klient kasutab fitnessiklubi inventari, spordisaale ja basseine omal vastutusel. Fitnessiklubi ei vastuta kliendi tervislikust seisundist tekkivate tervisekahjustuste ega sportimisega kaasnevate vigastuste eest.
5.2.    Fitnessiklubi ei vastuta kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustamise, varguse, hävimise jms oht) fitnessiklubi ruumides ega parklas. Fitnessiklubi vastutab üksnes nende kliendi isiklike esemete säilimise eest, mida hoitakse administraatori juures turvakapis.
5.3.    Fitnessiklubi ei hüvita kliendile fitnessiklubi kasutamise takistuse tõttu ära jäänud treeningtundi, vaid tagab kliendile võimaluse ära jäänud treeningtund asendada muul ajal kliendilepingu kehtivuse piires.

6.    Kliendilepingu muutmine ja ülesütlemine ning treeningupuhkus
6.1.    Kliendileping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb kas kliendilepingus märgitud tähtajal või tähtajatu kliendilepingu puhul selle ühepoolse ülesütlemise korral üldtingimustes nimetatud viisil.
6.2.    Treeningupuhkuse võtmiseks üldtingimuste punktis 4.1.3. nimetatud tingimustel esitab klient kirjaliku avalduse vähemalt viis kalendripäeva enne treeningupuhkuse algust. Fitnessiklubi võimaldab treeningupuhkust vaid jooksvate võlgnevuste puudumise korral. Õigus treeningupuhkusele nii tähtajalise kui ka tähtajatu kliendilepingu alusel rakendub pärast kuut kuud fitnessiklubi liikmeks olemist.
6.3.    Treeningupuhkuse ajal tasub klient hinnakirjas kehtestatud kohatasu.
6.4.    Kliendil on õigus üles öelda
6.4.1.    tähtajaline või tähtajatu kliendileping, teatades ülesütlemisest ette vähemalt üks kuu, juhul kui fitnessiklubi on muutnud hinnakirja, kodukorda või üldtingimusi ning klient nendega ei nõustu.
6.4.2.    tähtajatu kliendileping üldtingimuste punktis 6.4.1. nimetamata juhtudel. Klient teatab sel juhul ülesütlemisest ette vähemalt üks kuu, tehes fitnessiklubile vastavasisulise kirjaliku avalduse. Nimetatud avalduse esitamise õigus tekib kliendil pärast seda, kui kliendilepingu sõlmimise kuupäevast on möödunud kaks kalendrikuud.
6.5.    Tähtajalise kliendilepingu ülesütlemisel on klient kohustatud tasuma leppetrahvi kliendilepingu ennetähtaegse lõpetamise hetkel kliendile kohalduva kuutasu kahekordses summas.
6.6.    Kliendilepingus nimetatud alusel kliendilepingu ülesütlemine, muutmine ja treeningupuhkuse andmine toimub eranditult üksnes üldtingimustes märgitud viisil, vormis ja tähtaegadega. Kliendilepingut ei saa üles öelda ega muuta ning treeningupuhkust anda juhul, kui klient ei ole pidanud täielikult kinni vastavas üldtingimuste punktis kirjeldatud ülesütlemise, muutmise või treeningupuhkuse võimaldamise korrast.
6.7.    Fitnessiklubil on õigus kliendileping ühepoolselt üles öelda etteteatamiseta juhul, kui klient on rikkunud kliendilepingus, üldtingimustes või kodukorras nimetatud kohustusi.

7.    Lõppsätted
7.1.    Fitnessiklubil on õigus korraldada kampaaniaid, mille soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ja laienevad isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes nimetatud kriteeriumitele.
7.2.    Kliendilepingus nimetatud teated teisele kliendilepingu poolele peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7.3.    Kliendilepingut allkirjastades annab klient fitnessiklubile õiguse saata kliendi näidatud kontaktandmetele fitnessiklubi kasutamisega seotud reklaammaterjali.

Jalus