Otsi
 

Kliendilepingu üldtingimused alates 2. juunist 2019

1. Kliendileping ja selle osad
1.1. Kliendilepingut sõlmides lepivad AS Audentes (edaspidi spordiklubi) ja paketiklient (edaspidi klient) omavahel kokku tähtajatu paketi kasutamise tingimused.
1.2. Kliendilepingu lahutamatud osad on üldtingimused, hinnakiri ja kodukord.
1.3. Üldtingimuste, kodukorra ja hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel audentesfitness.ee ning väljaprindituna spordiklubis kohapeal.

2. Tasu ja arveldamine
2.1. Klient maksab spordiklubi teenuste kasutamise tasu vastavalt kliendilepingule.
2.2. Klient tasub teenuste eest arve alusel kas pangaülekandega või sularahas/pangakaardiga klienditeenindajale või e-arve püsimakselepingu alusel.
2.3. Klient tasub arve hiljemalt kalendrikuu kümnendaks päevaks. Kui klient ei ole kalendrikuu kümnendaks päevaks ettemaksearvet saanud, siis palub ta väljastada kordusarve.
2.4. Arve mittesaamine ei vabasta klienti kliendilepingujärgse tasu maksmisest.
2.5. Kui klient viivitab mistahes kliendilepingujärgse tasu maksmisega, siis võib spordiklubi nõuda temalt viivist 0,2% võlasummalt iga maksega viivitatud päeva eest kuni võla täieliku tasumiseni.
2.6. Kui klient on hilinenud arve tasumisega rohkem kui viis päeva, siis võib spordiklubi keelduda talle teenuseid osutamast.

3. Kliendilepingu jõustumine, muutmine ja ülesütlemine
3.1. Kliendileping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb ühepoolsel ülesütlemisel.
3.2. Spordiklubil on õigus asendada soodustingimustel (näiteks tudengikaart, õpilaspilet, Audentese üksuste soodustus) antud paketid (näiteks Sooduspakett, Audentes+ pakett) teise paketiga, mis on sellele sisult kõige sarnasem, juhul kui klient kliendilepingu kestel enam vastavat soodustuskriteeriumi ei täida.
3.3. Spordiklubil on õigus muuta hinnakirja, üldtingimusi ja kodukorda. Spordiklubi teavitab hinnakirja, üldtingimuste või kodukorra muutmisest klienti kodulehel audentesfitness.ee ja/või kliendi antud e-posti aadressil vähemalt üks kuu ette.
3.4. Kui spordiklubi on muutnud hinnakirja, kodukorda või üldtingimusi, olles sellest klienti vastavalt punktile 3.3 teavitatud ning klient nende muudatustega ei nõustu, peab klient teatama kliendilepingu ülesütlemise soovist spordiklubile kirjalikult enne muudatuste jõustumist ning antud kliendileping lõpeb jooksva kuu viimase kuupäevaga. Juhul kui klient kliendilepingu ülesütlemise soovist nimetatud viisil spordiklubi ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ja lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
3.5. Kliendilepingu lõpetamiseks tuleb kliendil esitada spordiklubile avaldus. Kui esitada kliendilepingu lõpetamise avaldus
•    hiljemalt kuu 14. päeval, siis lõpeb leping sama kuu lõpus;
•    pärast kuu 14. päeva, siis lõpeb leping järgmise kuu lõpus.
3.6. Kui klient on rikkunud kliendilepingut, üldtingimusi või kodukorda, siis võib spordiklubi kliendilepingu üles öelda etteteatamiseta.

4. Hooajalise ja suvise treeningupuhkuse kasutamine
4.1. Kliendil on õigus taotleda hooajalist ja suvist treeningupuhkust.
4.2. Treeningupuhkuse võtmiseks esitab klient spordiklubile kirjaliku avalduse vähemalt seitse kalendripäeva enne treeningupuhkuse algust. Spordiklubi võimaldab treeningupuhkust vaid võla puudumise korral. Õigus treeningupuhkusele rakendub kliendilepingu sõlmimise hetkest.
4.3. Kliendil on õigus taotleda hooajalist treeningupuhkust kalendriaastas kokku üheks kuuks. Kui kliendi treeningupuhkus kestab korraga alla ühe kuu, siis käib arvestus katkematu täisnädala ehk seitsme päeva kaupa.
4.4. Kliendil on õigus taotleda suvist treeningupuhkust perioodil 01.06–31.08 kokku kolmeks kuuks. Kui kliendi suvine treeningupuhkus kestab korraga alla ühe kuu, siis käib arvestus katkematu täisnädala ehk seitsme päeva kaupa.
4.5. Treeningupuhkusel olev paketiklient ei pea tasuma antud perioodi eest kuutasu. Kui treeningupuhkust rakendatakse pärast jooksva kuu arvete väljastamist, toimub tasaarveldus puhkuse päevade eest järgmise kuu arvega.
4.6. Treeningupuhkuse ajal võib klient kasutada spordiklubi teenuseid vastavalt hinnakirjale (sissepääs paketikliendile paketiväliselt või treeningupuhkuse ajal).

5. Isikuandmete töötlemine
5.1. Spordiklubi järgib Isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja  muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid, juhindudes AS-i Audentes kehtestatud privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav veebiaadressil https://audentes.ee/audentese-spordivaldkonna-privaatsuspoliitika/.
5.2. Spordiklubi kasutab isikuandmeid lepingu täitmiseks, sealhulgas partnerite poolt osutatavate teenuste vahetuks osutamiseks või selle võimaluse loomiseks, pooltega suhtlemiseks ja Audentese-siseseks infovahetuseks ning teadete edastamiseks.

Jalus