Otsi
 

Audentes Fitnessi kodukord 23. augustist 2018

1. Üldised tingimused

Kliendid
1.1. Audentes Fitnessi (edaspidi fitnessiklubi või klubi) teenuseid saavad kasutada kõik klubi kliendid ehk

  • fitnessiklubi liikmed (edaspidi klubiliige) ning
  • perioodikaardi ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavad isikud.

1.2. Klubiliige pääseb klubisse personaalse kliendikaardi alusel.
1.3. Perioodikaardi või ühekordse pääsmega klient pääseb klubisse klienditeenindajalt saadud ühekordse tšeki alusel.

Lapsed ja noored
1.4. Alla 18-aastase klubiliikme nimel sõlmib kliendilepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos klubiliikmega klubi ees vastutavaks kõigi kliendilepingust ja selle üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmisel.
1.5. Klubisse võib iseseisvalt treenima tulla isik, kes on vähemalt 14-aastane. Selleks et tagada ohutus, ei luba klubi võtta jõusaali ega rühmatreeningule kaasa alla 12-aastast last.
1.6. Lapsevanem võib võtta oma riietusruumi kaasa kuni 6-aastase lapse, olenemata tema soost. Laps, kes on vähemalt 7-aastane, riietub enda soole vastavas riietusruumis.

Kord ja turvalisus
1.7. Klient suhtub klubi ja teiste isikute varasse heaperemehelikult, hoiab klubis puhtust ja käitub heade tavade kohaselt.
1.8. Korda rikkuva, nõudeid eirava või teisi inimesi segava isiku võib klubi töötaja klubi ruumidest eemaldada.
1.9. Kui klient ei järgi kodukorda või käitub klubi töötaja või teise kliendi suhtes halvustavalt, siis jätab klubi endale õiguse vastava isiku kliendileping üles öelda või keelduda temale teenuse osutamisest määramata ajaks. Sellisel juhul klubi ettetasutud makseid ei tagasta.
1.10. Treeningusaalis kannab klient sobilikke ja puhtaid treeninguriideid ning -jalanõusid. Välisjalatsites, määrdunud jalatsites, sokkides, plätudes või paljajalu treenimine ei ole lubatud.
1.11. Treeningul tuleb kasutada treeningurätikut, vajaduse korral saab selle klubilt osta või laenutada. Laenutatud rätiku tagastab klient peale treeningut selleks ette nähtud korvi.
1.12. Treeninguvahend või -seade tuleb pärast kasutamist puhastada nende vahenditega, mis on klubis selleks ette nähtud.
1.13. Klient asetab treeninguvahendid, mida ta on kasutanud, pärast treeningu lõppu omale kohale.
1.14. Väärisesemeid on võimalik tasuta hoida turvakapis, mis asub klubi vastuvõtus.
1.15. Suitsetamine ning alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine ja nende mõju all viibimine on klubi ruumides ja territooriumil keelatud.

Duširuum, saun ja riietusruum
1.16. Duširuumis, saunas ja riietusruumis ei tohi raseerida, habet ajada, juukseid värvida ega teha kehasoola- või meeprotseduure.
1.17. Hügieeninõuete kohaselt ja lendlevate klooriaurude vältimiseks ei ole lubatud saunas käia ujumisriietega.
1.18. Leilisaunas võib kuuma veega leili visata mõõdukalt, arvestades teiste saunalistega.
1.19. Aurusauna voolik on mõeldud istme puhastamiseks.

Lahtiolekuajad
1.20. Lahtiolekuajad kehtestab klubi, pannes need üles oma kodulehele audentesfitness.ee ja ustele.
1.21. Klubi on lahti

  • sisehooajal ehk 1. septembrist 31. maini E–R 6.30–23.00, L ja P 8.00–22.00;
  • välishooajal ehk 1. juunist 31. augustini E–R 6.30–22.00, L ja P 8.00–20.00.

1.22. Piletimüük ja sissepääs lõpeb üks tund enne klubi sulgemist.
1.23. Klient lahkub klubi ruumidest hiljemalt sulgemisajaks.
1.24. Kui klubi on broneeritud ürituseks või kinni remondi- ja hooldustööde tõttu või muul põhjusel, teavitab klubi sellest klienti vähemalt 24 tundi ette kodulehel ja/või kliendi antud e-posti aadressil.

Pildistamine ja filmimine
1.25. Klubi ruumides ja territooriumil tohib filmida ning pildistada üksnes juhul, kui klubi juhtkond on andnud selleks loa (v.a isiklikuks kasutamiseks).
1.26. Klubil on õigus klubis toimuvaid üritusi ja sündmusi jäädvustada ning klubi propageerimise eesmärgil kajastada kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis. Kui klient on sellel materjalil äratuntav, siis võib ta keelduda vastavast kajastamisest, teavitades sellest klubi kirjalikult.

2. Rühmatreening
2.1. Rühmatreeningule broneerib klubiliige endale koha

  • broneerimissüsteemi kaudu kodulehel või
  • infokioski kaudu klubis kohapeal.

2.2. Kohta saab broneerida kuni kaks nädalat (jooksev + järgmine nädal) ette.
2.3. Broneeritud rühmatreeningust osavõtmiseks tuleb broneering kinnitada: rühmatreeningul osalemiseks annab õiguse treeningupilet, mille klient saab klubi vastuvõtuleti klienditeenindajalt või infokioskist ning mis tuleb treeningutunni alguses anda treenerile.
2.4. Kui treeningust ei ole võimalik osa võtta, siis tühistab klient broneeringu vähemalt üks tund enne treeningu algust.
2.5. Broneeringu, mida ei ole viis minutit enne treeningu algust kinnitatud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinenud klient saab treeningul osaleda vaid vaba koha olemasolu korral. Klubi ei pea hilinejat tundi lubama.
2.6. Kui klient on kahe nädala jooksul kolmel korral jätnud broneeritud rühmatreeningule tulemata, siis kaotab ta broneerimisõiguse kaheks nädalaks.
2.7. Rühmatreening toimub juhul, kui tundi on kohale tulnud vähemalt kaks klienti.
2.8. Kui rühmatreening jääb klubipoolse takistuse tõttu ära, siis ei hüvita klubi rühmatreeningu tasu, vaid tagab kliendile võimaluse asendada ära jäänud treening muul ajal toimuva treeninguga.

3. Ujula
3.1. Klient järgib basseinis radade märgistust, hoidub häirimast treeningu- ja rühmatunde ning on teiste treenijate vastu heatahtlik.
3.2. Lastebasseini saab eraviisiliselt kasutada üksnes siis, kui seal ei toimu rühmatreeningut. Rühmatreeningute tunniplaan asub kodulehel audentesfitness.ee.
3.3. Basseinis tuleb kanda sobilikke ja puhtaid ujumisriideid. Šortsides ujumine ei ole lubatud. Alla kaheaastane laps kannab basseinis ujumismähet.
3.4. Keelatud on ujuda lestadega.
3.5. Pikkade juuste korral tuleb kasutada ujumismütsi või siduda juuksed üles kinni.
3.6. Pesemine enne basseini kasutamist (sh pärast leilivõtmist) on kohustuslik.

4. Vastutus
4.1. Klubi inventari, treeningusaale ja ujulat kasutab klient omal vastutusel. Klubi ei vastuta võimaliku vigastuse, haigestumise või õnnetuse eest, mille põhjuseks on kliendi enda tegevus või tervislik seisund.
4.2. Klubi ei vastuta kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustamise, varguse, hävimise jms oht) klubi ruumides ega parklas. Klubi vastutab üksnes nende kliendi isiklike esemete säilimise eest, mida hoitakse klienditeenindaja juures turvakapis.
4.3. Klubi võimaldab hoida lukustatavas riidekapis isiklikke asju treeningu ajal. Pärast lahtiolekuaja lõppu riietusruumi, riidekappi ja duširuumi jäänud esemed klubi teisaldab ning hoiab neid alles üks kuu.
4.4. Kui klubi või treeninguvahendite korrashoius ilmneb puudusi, siis teavitab klient sellest klubi töötajat esimesel võimalusel.

Jalus